Agricultura

 1. Aixecaments taquimètrics de finques rústiques
  Realitzem aixecaments taquimètrics per a Empreses, Administracions Públiques i particulars per tota la Catalunya i Aragón.un aixecament taquimètric és utilitzat per a conèixer les característiques geomètriques d’un terreny, finca o parcel·la. Els aixecaments taquimètrics marquen la localització, superfície exacta, límits i altura dels diferents punts del terreny; perquè posteriorment arquitectes i enginyers disposin de les dades precises per a executar els seus projectes d’arquitectura, urbanisme o infraestructures.Amb un aixecament taquimètric pot aconseguir-se encaixar amb precisió un edifici, elaborar càlculs de moviments de terra o veure com es comporta l’aigua en estudis hidrològics, dissenyar estudis de reg, etc.Executar un aixecament taquimètric és fonamental per a la realització de qualsevol projecte, de certa envergadura, que es desenvolupi sobre el sòl.Per a la realització d’un aixecament taquimètric utilitzem principalment dos tipus d’instruments.
  GPS d’alta precisió. Prenem la localització i altura dels punts representatius de la parcel·la i també d’aquells elements que es desitgi incloure (arbratges, conduccions, construccions i qualsevol un altre detall que li interessi reflectir sobre pla).
  L’altre aparell que utilitzem per a realitzar els mesuraments és l’estació total, necessària quan la precisió del GPS no és la suficient donades les característiques o ubicació de la parcel·la (elevats pendents, túnels, vegetació espessa, etc.). Aquests dos tipus d’aparells emmagatzemen tota la informació que és necessària després per a l’elaboració dels plans topogràfics.

  Una vegada recollits els punts representatius els analitzem, processem i dibuixem en el mapa. Indicant per als diferents punts l’altura o creant corbes de nivell que indiquen el perfil del terreny.

  El resultat és un pla, de senzilla interpretació, en el qual apareixen els límits georeferenciados (amb les seves coordenades geogràfiques), la forma, l’altitud i la superfície objecte d’estudi.

  Si necessita realitzar un aixecament taquimètric de qualitat, contacti amb nosaltres. Ho atendrem amb professionalitat i li prepararem un pressupost sense cap compromís.


 2. Càlculs per moviments de terres
  Els models digitals de terreny amb corbes de nivell serveixen per a la correcta elaboració de càlculs de moviments de terres. Aquests càlculs corresponen a la comparació entre dos terrenys amb el mateix origen en diferents fases de modificació de la seva superfície, aquests plans són la diferència entre un terreny origen o natural i el terreny modificat o teòric per una excavació o farciment.
  Aquestes anàlisis es realitzen mitjançant la comparació entre models digitals del terreny procedents dels plans topogràfics en diferents fases; originant el desmunti o terra extreta, el terraplè o terra aportada i diferència entre els dos.Aquest càlcul de moviment de terres servirà per a determinar el volum extret o aportat de material en un terreny ja sigui tant en arquitectura (projectes d’habitatges i esplanacions) com en enginyeria (projectes de traçats de carreteres, talussos, etc.).


 3. Càlculs hidràulics per instal·lacions de reg
  Realitzem càlculs d’instal·lacions de reg de degoteig, cobertura per aspersores i pivots. Proposem un disseny hidràulic dimensionat amb el qual realitzar una instal·lació.


 4. Replanteig d’obra
  REPLANTEIG TOPOGRÀFIC
  Un replanteig topogràfic té la funció contrària a l’aixecament topogràfic. Si un aixecament topogràfic és l’anàlisi d’un terreny per a poder plasmar-se en un mapa, la missió del replanteig topogràfic és justament el contrari. En conseqüència el replanteig topogràfic és el reflex físic dels detalls representats en un mapa.Però, què és un replanteig d’obra? Un Replanteig Topogràfic d’obres és un dels treballs previs a l’execució de qualsevol construcció. Es tracta del conjunt d’accions realitzades sobre un terreny per a plasmar els punts representats en el pla d’obra.

  TREBALLS DE REPLANTEIG
  Els treballs de replanteig són el pas previ al moviment de terres que antecedeix a una construcció. I es basa en la col·locació de diversos senyals (claus o estaques) en el terreny per a diferenciar les diferents fases d’una obra.En funció de la fase en la qual es trobi l’obra en qüestió, s’assenyalaran uns elements determinats. En la primera fase, la d’excavació, es marcaran les diferents altures. Mentre que en la fase de fonamentación serà necessari senyalitzar els eixos dels pilars, les cares dels murs i altres elements arquitectònics.

  Però, en qualsevol cas, la representació sobre el terreny d’aquestes fases és imprescindible perquè cadascun dels professionals d’una obra pot desenvolupar el seu treball en la construcció