Documents per a tramitació judicial

Elaborem Informes Pericials per a la determinació de cabudes reals de finques rústiques i urbanes. Resolució de conflictes sobre temes de afitamientos, cabudes, ubicació de finques, ocupacions, invasions, etc.

 1. Informes pericials
  Un informe pericial topogràfic és un document tècnic, directament relacionat amb l’àmbit de la topografia, i el seu objectiu és poder utilitzar-se de prova davant en un juicio.el informe pericial topogràfic resulta imprescindible quan s’està immers en un procés judicial que comprengui algun tipus de disputa referent a la propietat d’una parcel·la concreta. A manera de mostra, el cas més corrent són els conflictes de bogues entre dos solars contiguos.en quant a l’elaboració d’un informe pericial, sempre es requereix d’una meticulosa compilació d’informació prèvia adequadament preparada. Aquesta documentació, per ella mateixa ja ens pot ser molt útil, però generalment és el vincle entre aquestes fonts d’informació i l’estudi topogràfic realitzat sobre el terreny, la qual cosa ens aportarà la llum per a resoldre tècnicament un informe pericial. Aquest mètode es porta a cavo generalment utilitzant un sistema d’informació geogràfica o Sig.es imprescindible que en un informe pericial constin sempre les següents fonts d’informació: cartografia cadastral actual, cartografia cadastral històrica, certificacions registrals, mesuraments topogràfics realitzats en el terreny, reportatge fotogràfic, ortofotos actuals, ortofotos històriques i cartografia de planejament urbanístic.


 2. Valoració de finques
  Els models digitals de terreny amb corbes de nivell serveixen per a la correcta elaboració de càlculs de moviments de terres. Aquests càlculs corresponen a la comparació entre dos terrenys amb el mateix origen en diferents fases de modificació de la superfície, aquests plans són la diferència entre un terreny origen o natural i el terreny modificat o teòric per una excavació o farciment. El procediment de càlcul volumètric es realitza mitjançant diferència de models digitals del terreny procedents dels plans topogràfics en les diferents fases; donant com a resultat ho desmunti (terra extreta), terraplè (terra aportada) i diferència entre ambdues.
  Aquest càlcul de moviment de terres servirà per a determinar el volum extret o aportat de material en un terreny ja sigui tant en arquitectura (projectes d’habitatges i esplanacions) com en enginyeria (projectes de traçats de carreteres, etc).


 3. Càlculs hidràulics per instal·lacions de reg
  Realitzem càlculs d’instal·lacions de reg de degoteig, cobertura per aspersores i pivots. Proposem un disseny hidràulic dimensionat amb el qual realitzar una instal·lació.


 4. Cadastre
  Al Cadastre duem a terme multitud d’informes i plans amb l’objectiu de la documentació de tràmits oficials dirigits a l’administració: Cadastre, ajuntaments, etc.
  • Inventaris de finques.
  • Georeferenciació de béns partint de la parcel·lació oficial del Cadastre.
  • Generació d’informes tècnics i plans per la sol·licitació de tràmits cadastrals.
  • Taxació de finques cadastrals.


 5. GML
  Amb l’entrada en vigor de la llei 13/2015 referent a la reforma de la Llei Hipotecaria i del Cadastre, s’instaura l’haver d’aportar la documentació gràfica, detallada a continuació, referent en la inscripció registral d’una finca.
  “Sempre que es inmatricule una finca, o es realitzin operacions de parcel·lació, reparcel·lació, concentració parcel·lària, segregació, divisió, agrupació o agregació, expropiació forçosa o partió que determinin una reordenació dels terrenys, la representació gràfica georreferenciada de la finca que completi la seva descripció literària, expressant-se, si constessin degudament acreditades, les coordenades georreferenciadas dels seus vèrtexs.” (art. 9b)
  “La porció de sòl ocupada per qualsevol edificació, instal·lació o plantació haurà d’estar identificada mitjançant les seves coordenades de referenciación geogràfica.” (art.202)
  En Topobal executem representacions gràfiques alternatives a les certificades pel cadastre a raó de una reordenació de terrenys o en cas que es vulgui esmenar una discrepància entre la realitat i les representacions cadastrals.
  D’acord amb les instàncies marcades pel Cadastre, li ho seran lliurats els documents GLM de la finca, juntament amb les edificacions interiors i un informe de validació cadastral.