Enginieria i obra civil

Disposem d’un equip humà altament qualificat dotat amb els equips i el programari més avançat per a abordar amb plenes garanties qualsevol tipus de treball topogràfic.

 1. Aixecaments taquimètrics
  Realitzem aixecaments taquimètrics per a Empreses, Administracions Públiques i Particulars per tota la Catalunya i Aragón.
  Un aixecament taquimètric és utilitzat per a conèixer les característiques geomètriques d’un terreny, finca o parcel·la. Els aixecaments taquimètrics marquen la localització, superfície exacta, límits i altura dels diferents punts del terreny; perquè posteriorment arquitectes i enginyers disposin de les dades precises per a executar els seus projectes d’arquitectura, urbanisme o infraestructures.Amb un aixecament taquimètric pot aconseguir-se encaixar amb precisió un edifici, elaborar càlculs de moviments de terra o veure com es comporta l’aigua en estudis hidrològics, dissenyar estudis de reg, etc.Executar un aixecament taquimètric és fonamental per a la realització de qualsevol projecte, de certa envergadura, que es desenvolupi sobre el sòl.Per a la realització d’un aixecament taquimètric utilitzem principalment dos tipus d’instruments.
  GPS d’alta precisió. Prenem la localització i altura dels punts representatius de la parcel·la i també d’aquells elements que es desitgi incloure (arbratges, conduccions, construccions i qualsevol un altre detall que li interessi reflectir sobre pla).
  L’altre aparell que utilitzem per a realitzar els mesuraments és l’estació total, necessària quan la precisió del GPS no és la suficient donades les característiques o ubicació de la parcel·la (elevats pendents, túnels, vegetació espessa, etc.). Aquests dos tipus d’aparells emmagatzemen tota la informació que és necessària després per a l’elaboració dels plans topogràfics.Una vegada recollits els punts representatius els analitzem, processem i dibuixem en el mapa. Indicant per als diferents punts l’altura o creant corbes de nivell que indiquen el perfil del terreno.el resultat és un pla, de senzilla interpretació, en el qual apareixen els límits georeferenciados (amb les seves coordenades geogràfiques), la forma, l’altitud i la superfície objecte d’estudi.
  Si requereix realitzar un aixecament taquimètric de qualitat, contacti amb nosaltres. Li atendrem amb professionalitat i li prepararem un pressupost sense cap compromís.


 2. Planimetries per plans parcials, reparcel·lacions, etc.
  A partir de l’aixecament topogràfic dissenyem les parcel·les per urbanitzacions o concentracions parcel·làries, compensant propietats i delimitant els serveis comuns, carrers, places o camins.


 3. GIS/SIG
  Les sigles GIS corresponen a l’abreviatura de Sistemes d’Informació Geogràfic (en anglès). Són sistemes dissenyats per a analitzar, capturar, emmagatzemar, manipular i administrar tot tipus d’informació geogràfica georeferenciada. Aquests sistemes permeten mostrar la informació que se li agregui, així com crear-la sobre la base d’una anàlisi informatitzada. Són tan potents, que permeten la creació de consultes interactives, anàlisis de la informació espacial, edició de dades, mapes i presentar els resultats de totes aquestes operacions amb interfícies adequades per a tot tipus d’usuaris.Els GIS es poden aplicar amb diferent criteri dependent de la utilitat que vulguem donar-li i l’àrea on vagi a ser aplicada. S’utilitza tant per al desenvolupament com per a anàlisi i control. Per tant, podem dir que la tecnologia GIS, es basa en bases de dades d’informació, que seran representats per mitjà d’elements gràfics.Lògicament, cada empresa requereix un tracte individualitzat i per això, s’estudiarà la millor forma de fer-ho per així, obtenir els millors resultats, podent crear mapes específics, realitzar comparatives, estimar desenvolupaments, etc…


 4. Replanteig d’obra
  Amb l’entrada en vigor de la llei 13/2015 referent a la reforma de la Llei Hipotecària i del Cadastre, s’instaura l’haver d’aportar la documentació gràfica, detallada a continuació, referent en la inscripció registral d’una finca.el replanteig d’obra és un procediment utilitzat en l’àmbit topogràfic per a assenyalar sobre una superfície terrestre tots aquells elements que pugui contenir un pla. En aquest context, habitualment es nomena al topògraf com la persona encarregada de traçar els elements més significatius de les obres de certes dimensions, tant en l’àmbit de l’edificació com de l’obra civil. En el cas de delimitacions de finques també es requereix de la tècnica del replanteig d’obra per a poder concretar les delimitacions amb un mur o una tanca.Per a realitzar un replanteig d’obra és imprescindible disposar d’un pla, en format físic o digital, on constin totes les acotacions anotades. En cas contrari, la precisió del procés disminuiria de forma substancial.
  Un cop disposem de la documentació pertinent, el procés s’inicia amb la realització d’una sèrie de treballs topogràfics “in situ” per a ajustar el pla en un sistema de referència i coordenades conegut.
  En última instància es realitzaran les marques sobre el terreny d’aquells elements que requereixin de la precisió requerida.en Topobal executem representacions gràfiques alternatives a les certificades pel cadastre a raó de una reordenació de terrenys o en cas que es vulgui esmenar una discrepància entre la realitat i les representacions cadastrals.
  D’acord amb les instàncies marcades pel Cadastre, li ho seran lliurats els documents GLM de la finca, juntament amb les edificacions interiors i un informe de validació cadastral.


 5. Concentracions parcel·làries
  Les concentracions parcel·làries s’engranen dins de l’enginyeria civil agrícola i tracta de la reorganització de les parcel·les d’un mateix propietari amb la fi que quedin aglomerades en el menor nombre possible de parcel·les. En el moment en què finalitza aquest procés, al resultat d’aquestes accions passa a denominar-se finca.Les concentracions parcel·làries tenen com a objectiu una reordenació de la superfície agrària que permeti la possibilitat d’activitats forestals i/o agràries en una futurible finca. Aquest tipus de serveis són habituals en el moment de l’adquisició d’un terreny, o quan es rep com a part d’una herència.Un dels molts beneficis generats per un procés d’ordenació de parcel·les és el sanejament de la propietat i un increment en la rendibilitat de l’explotació. Si vols treure el màxim partit en aquells terrenys que actualment tens en desús, les concentracions parcel·làries són la primera alternativa a tenir en compte.