EXPERTS EN SERVEIS GLOBALS DE TOPOGRAFIA

Som professionals amb 30 anys d’experiència en l’àmbit de la topografia a Catalunya i Aragó. L’equip de Topobal està altament qualificat per donar solució a tots els sectors.

Treballem amb tecnologies modernes i avançades per oferir el millor servei en actuacions relacionades amb la topografia que requereixin tant empreses, com particulars o administracions públiques.

Serveis de topografia

Enginyeria i Obra Civil

Aixecaments taquimètrics
Planimetries per plans parcials, reparcel•lacions, etc.
GIS/SIG
Replanteig d’obra
Concentracions parcel•làries

Urbanisme i Arquitectura

Aixecaments taquimètrics
Creació de perfils transversals i longitudinals
Càlcul de moviments de terres
Treballs de replanteing d’obra

Agricultura

Aixecaments taquimètrics de finques rústiques
Càlcul per moviments de terres
Càlculs hidràulics per instal•lacions de reg
Replanteig d’obra

Documents per a Tramitació

Informes pericials
Valoració de finques
Càlculs hidràulics per instal•lacions de reg
Cadastre
GML

QUALITAT

Oferir un servei topogràfic que destaqui per la seva qualitat és el nostre principal objectiu. Executem els projectes de topografia més petits i els extremadament complexos, seguint els mateixos paràmetres de màxima qualitat, anteposant el treball ben fet en tots els nostres projectes.

CONFIANÇA

Som transparents en els pressupostos i la feina de camp, fins que l’Administració no aprova el nostre treball topogràfic no el donem per acabat. Tindrà la tranquil·litat de saber que qualsevol problema pot ser solucionat sense dilació ni cost addicional.

EXPERIÈNCIA

El bagatge adquirit durant aquests últims vint anys és el nostre actiu més valuós. Hem realitzat ininterrompudament tota mena d’estudis topogràfics per a les empreses més prestigioses d’enginyeria, arquitectura i obra pública del país, però també per a petites empreses i particulars.

MILLOR PREU

T’oferim el millor preu del mercat per un treball de màxima qualitat.
Des del primer moment optimitzem totes les tasques del projecte topogràfic per a no incórrer en costos innecessaris.

30
anys d'experiència
60000
projectes
5000
clients

Sobre nosaltres

Topobal és una empresa de topografia de Balaguer, formada per un equip de professionals que tenen més de 30 anys experiència en el sector. Donem servei tant a petites i grans empreses, com particulars i administracions públiques a Catalunya i Aragó.

Les ganes d’afrontar nous projectes, que ens permetin ampliar els nostres coneixements, i el compromís d’oferir un resultat de qualitat, és el que ens mou cada dia.

Per Topobal, l’Enginyeria Topogràfica, com a servei tècnic, es sustenta en dos pilars bàsics:

  • La qualitat en els treballs.
  • La confiança que els clients dipositen en nosaltres.

Tots els treballadors que conformen l’equip de Topobal, reben contínuament formació en els diferents camps d’actuació de la topografia.

Disposem de totes les eines necessàries, els últims recursos tècnics i del personal idoni per a prestar serveis de topografia innovadors i de qualitat garantida.

Enginyeria i Obra Civil

Aixecaments taquimètrics. Servei per a Empreses, Administracions Públiques i Particulars amb l’objectiu de conèixer les característiques geomètriques d’un terreny, finca o parcel·la.

Planimetries per plans parcials, reparcel·lacions, etc. Dissenyem les parcel·les per urbanitzacions o concentracions parcel·làries, compensant propietats i delimitant els serveis comuns, carrers, places o camins.

GIS/SIG. Sistemes dissenyats per a analitzar, capturar, emmagatzemar, manipular i administrar tota mena d’informació geogràfica georeferenciada.

Replanteig d’obra. Procediment utilitzat en l’àmbit topogràfic per a assenyalar sobre una superfície terrestre tots aquells elements que pugui contenir un pla.

Concentracions parcel·làries. Reorganització de les parcel·les d’un mateix propietari amb la finalitat de que quedin aglomerades en el menor nombre possible de parcel·les.

Urbanisme i Arquitectura

Aixecaments taquimètrics. Servei per a Empreses, Administracions Públiques i Particulars amb l’objectiu de conèixer les característiques geomètriques d’un terreny, finca o parcel·la.

Creació de perfils transversals i longitudinals. Proporcionen una secció del terreny al llarg d’un traçat lineal, i perpendiculars a aquest eix, a cada determinada distància, es realitzen les seccions transversals, la longitud de les quals dependrà de la franja a representar a cada costat de l’eix longitudinal.

Càlcul de moviments de terres. Corresponen a la comparació entre dos terrenys amb el mateix origen en diferents fases de modificació de la seva superfície.

Treballs de replanteig d’obra. Es tracta del conjunt d’accions realitzades sobre un terreny per a plasmar els punts representats en el pla d’obra.

Aixecaments amb Laser Scaner. Representació visual en 3D d’edificacions i interiors. Permet la generació de perfils, seccions i plantes.

Agricultura

Aixecaments taquimètrics de finques rústiques per a Empreses, Administracions Públiques i Particulars de Catalunya i Aragón amb l’objectiu de conèixer les característiques geomètriques d’un terreny, finca o parcel·la. Amb l’Estació Total i el GPS d’alta precisió marquen la localització, superfície exacta, límits i altura dels diferents punts del terreny; perquè posteriorment arquitectes i enginyers disposin de les dades precises per a executar els seus projectes.

Càlcul per moviments de terres. Comparem terrenys amb el mateix origen en diferents fases de modificació de la seva superfície per tal de determinar el volum de material extret en una excavació o aportat en un farciment de terra.

Càlculs hidràulics per instal·lacions de reg. Realitzem càlculs d’instal·lacions de reg de degoteig, cobertura per aspersors i pivots. Proposem un disseny hidràulic dimensionat amb el qual realitzar una instal·lació. Dissenyem basses de reg i canonades per comunitats de regants.

Replanteig d’obra. Previament a l’execució de qualsevol construcció, assenyalem sobre una superfície terrestre tots aquells elements que pugui contenir un pla d’obra en funció de la fase en la qual es trobi. La representació sobre el terreny d’aquestes fases és imprescindible perquè cadascun dels professionals d’una obra pugui desenvolupar el seu treball en la construcció.

Documents per a Tramitació

Informes pericials. S’utilitzen com a prova davant d’un judici. Resulta imprescindible quan s’està immers en un procés judicial que comprengui algun tipus de disputa referent a la propietat d’una parcel·la concreta. Utilitzem un sistema d’informació geogràfica o SIG i les fonts d’informació que consten en l’informe són la cartografia cadastral actual, cartografia cadastral històrica, certificacions registrals, medicions topogràfiques del terreny, reportatge fotogràfic, ortofotos actuals i històriques i cartografies.

Valoració de finques, construccions e industries agràries. Particions de finques. Valoració de cultius i danys, de ramaderia i explotacions cinegètiques, etc.

Càlculs hidràulics per instal·lacions de reg. Realitzem càlculs d’instal·lacions de reg de degoteig, cobertura per aspersors i pivots. Proposem un disseny hidràulic dimensionat amb el qual realitzar una instal·lació.

Cadastre. Duem a terme multitud d’informes i plans amb l’objectiu de documentar tràmits oficials dirigits a l’administració com són inventaris de finques, georeferenciació de béns partint de la parcel·lació oficial del cadastre, generació d’informes tècnics i plans per la sol·licitació de tràmits cadastrals, taxació de finques cadastrals, etc.

A Topobal executem representacions gràfiques alternatives a les certificades pel cadastre a raó d’una reordenació de terrenys o en cas que es vulgui esmenar una discrepància entre la realitat i les representacions cadastrals.

GML. Amb l’entrada en vigor de la llei 13/2015 referent a la reforma de la Llei Hipotecaria i del Cadastre, s’instaura l’haver d’aportar la documentació gràfica, referent a la inscripció registral d’una finca.

Contacte

C/ Riu Corb, 79-81, Balaguer
topobal@topobal.com
973 44 85 54
619 24 40 14

EXPERTS EN SERVEIS GLOBALS DE TOPOGRAFIA